Barn- och elevhälsopodden
När det värsta redan har hänt

När det värsta redan har hänt

December 1, 2021

Medverkande: leg. psykolog Therese Björnstam (intervjuare) och Sofia Månsson, leg. psykolog i förskoleteamet på Centrala barn- och elevhälsan.

Sofia Månsson arbetar som psykolog i Centrala barn- och elevhälsans förskoleteam och har vid många tillfällen pratat med pedagoger om barn i sorg. Förskola och skola har en viktig roll för barn som har fått sin verklighet förändrad för alltid. Förskola och skola kan erbjuda barnet en trygg och stabil plats med kända vuxna där det kan vara i sin sorg, få vila och återhämtning, få tröst och samtidigt få vara i lärande och utveckling. Sofia lyfter även hur barn runtomkring och pedagoger kan reagera.

 

Lästips:

För förskolebarn finns ”Vem är död?” av Stina Wirsén och ”Adjö herr Muffin” av Ulf Nilsson.

Mellanstadiebarn: ”I mitt hjärta finns du kvar” av Jennie Persson. Den boken är också fin och värdefull läsning för vuxna som möter barn.

Jag kan göra så lite, därför ska jag göra det

Jag kan göra så lite, därför ska jag göra det

June 24, 2021

portratt.jpg

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och Bella Berg leg. psykolog och beteendeanalytiker (expert)

Bella Berg är leg. psykolog, beteendeanalytiker och föreläsare. Hon är medförfattare i en nyutgiven bok för pedagoger och föräldrar om barn med utvecklingsförseningar Leka-prata-äta. Hon arbetar idag på Habiliteringens resurscenter vid Odenplan i Region Stockholm och handleder här habiliteringspersonal i sitt arbete, samverkar i insatser med föräldrar och andra verksamheter samt håller utbildningar för personal och närstående till personer med funktionsnedsättningar. I detta avsnitt pratar vi om vad vi i skolan har för krav på oss i att skapa en skola för alla, vad en förebyggande kultur för funktionsnedsättningar kan innebära och hur man kan gå tillväga för att utveckla det kompensatoriska arbetet ute på skolorna. 

 

Referenser och lästips:

Delaktighetsmodellen

Forskning för klassrummet

Skolkompassen

På månen finns ingen autism

På månen finns ingen autism

June 2, 2021

lars.jpg

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och leg. psykolog, PhD, lektor vid SU, författare, poddare i "Barnpsykologerna" och psykologexpert i SVT-programmet "Våra barns hemliga liv" (expert)

I detta avsnitt tar vi hjälp av ett mediavässat proffs på området funktionell analys för att förklara hur detta kan användas som ett verktyg i handledning och problemlösning i skolan, där diagnoser ofta blir förklaringsmodeller för barns agerande. Varför är detta så bra i individanpassningen, hur gör det problem mer hanterbara för personalen, varför är det så bra just i kontakten med barn och varför måste man mäta?

Beteendeterapeutiskt lexikon:

operationalisera – definiera beteendet man vill analysera

funktionell analys – metod för att förstå en persons sätt att fungera utifrån den miljö hen befinner sig i

överskottsbeteende – något någon gör för mycket av för att fungera bra i en viss situation

underskottsbeteende – vad önskar vi att personen gjorde mer av eller istället för problembeteendet

intervention – åtgärden vi sätter in i skolan i exempelvis ett åtgärdsprogram

formaliserat belöningssystem/ teckenekonomi – tillskrivandet av ett fiktivt värde av ett visst beteende, i exempelvis poäng, för att göra det mer belönande att göra för individen. Ihopsamlade poäng kan sedan användas för att ”köpa” något annat eleven vill ha som inte har en direkt koppling till själva beteendet.

kontextualism – filosofisk riktning som betonar sammanhangets betydelse för förståelsen av ett fenomen

Sk_rmklipp7csxx.jpg

Motiverande omständigheter (Mo)– omständigheter som påverkar motivationen till att göra något

Situationen/ triggern (S) – den utlösande faktorn till att beteendet sker

Problembeteendet eller underskottsbeteendet (B) – det som individen gör som man är intresserad av att förändra

Vidmakthållande konsekvenser (K) - den direkta reaktionen/ konsekvensen eleven får av att utföra ett visst beteende

 

Lästips:

Leka, prata, äta: övningar för barn med särskilda behov (2020) Lars Klintwall (red.)

 

Implementering i skolan med flourtanten som modell

Implementering i skolan med flourtanten som modell

April 14, 2021

peter.jpg

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och leg. psykolog, leg. psykoterapeut och författare Peter Karlsson (expert)

Peter Karlsson bedriver sedan 2018 sitt egna företag där han erbjuder utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd. Han var också med och har gått i bräschen för införandet av den evidensbaserade modellen Skolövergripande positivt beteendestöd (SWPBS) i Sverige och varit en av de första som implementerat förhållningssättet i en svensk kontext.

I detta dubbelavsnitt tar vi avstamp i denna modell och Peters egna erfarenheter, samt pratar om vad som är viktigt att tänka på vid all form av implementering i skolan och varför det är så svårt att lyckas bedriva evidensbaserad praktik? Vikten av att mäta det vi gör på olika sätt och samsynen kring kulturen på skolan lyfts specifikt.

 

Lästips:

Positivt beteendestöd i omsorg och skola: En introduktion av Peter Karlsson

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran: positivt beteendestöd i klassrummet av Peter Karlsson

Användbar evidens: Om följsamhet och anpassningar av Henna Hasson & Ulrica von Thiele Schwarz

Från teori om missad undervisning till praktik

Från teori om missad undervisning till praktik

March 1, 2021

image.jpg

Medverkande: leg. psykolog Therese Björnstam (intervjuare) och specialpedagog på Kungsgårdsgymnasiet Annika Forsberg bild hämtad från www.norrkoping.se

Annika Forsberg arbetar sedan flera år på Kungsgårdsgymnasiet, men har dessförinnan också arbetat inom grundskolan i Norrköping. Bland annat arbetar hon just nu med och driver utvecklingen av det närvarofrämjande arbetet på Ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet.

I detta avsnitt tar Annika med oss i detta arbete om att omvandla teori om frånvaro till praktik och ger oss exempel på hur de jobbar med att upptäcka frånvaro och åtgärda den i ett tidigt skede som främjar närvaron. Vi pratar bland annat om synvändningar, konkreta arbetssätt och den dynamiska process arbetet innebär.

Samtal i förskolan - ibland blir det svårt

Samtal i förskolan - ibland blir det svårt

February 18, 2021

berglund.jpg

Medverkande: teamledare förskoleteamet Marianne Andersson, specialpedagog Jessica Willner (intervjuare) och socionom Sofie Berglund Ernman (expert)

Sofie Berglund Ernman är socionom och arbetar på Centrala barn- och elevhälsan, förskoleteamet, i Norrköpings kommun. Hon är framförallt ett stöd till pedagoger i alla olika samtal som kan förekomma på en förskola.

I detta avsnitt pratar vi om hur samtalen mellan pedagoger och föräldrar blir välplanerade och framåtsyftande. Vad behöver vi tänka på inför, under och efter ett föräldrasamtal.

 

Lästips:

Om konsten att samtala av Anders Engqvist

Professionellt föräldrasamarbete av Elsebeth Jensen och Helle Jensen

Kan vi prata med barn om allt? av Magne Raundalen och Jon-Håkon Schultz

Föräldrasamverkan av Ann S Pihlgren

 

Länktips:

MI-lathund Merami

Våld mot barn, mer än bara blåmärken

Våld mot barn, mer än bara blåmärken

February 18, 2021

anncharlott.jpg

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och ungdomsforskare Ann-Charlotte Münger (expert)

Ann-Charlotte Münger är barn-och ungdomsforskare och arbetar som lektor och docent på Barnafrid, Linköping universitet. Hon är ansvarig för Barnafrids program som ska stödja yrkesverksamma inom förskola, skola och fritidshem i deras arbete med våldsutsatta barn.

I detta avsnitt pratar vi om Barnafrids nysläppta Basprogram om våld mot barn för yrkesutövare. Vi pratar också om fenomenet våld mot barn som mer än bara blåmärken och hur vi inom skolan behöver ta på oss glasögonen för detta.

Lästips:

Basprogram om våld mot barn

Lyssna reagera och agera av Markström A-M och Münger A-C

Meningsfullhet genom kreativitet, frihet och tvång

Meningsfullhet genom kreativitet, frihet och tvång

December 18, 2020

2.png

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och forskare/ författare Ruhi Tyson (expert)

Ruhi Tyson är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Han är också lärare vid Kristofferskolan i Bromma i bokbinderi och undervisar på Waldorflärarhögskolan. Hans intresseområde omfattar frågor om bland annat bildning och praktisk klokhet, yrkesutbildningars allmänbildande egenskaper och verkstadens pedagogiska potential. 

I detta avsnitt pratar vi om kopplingen mellan undervisning, känslan av meningsfullhet, självkänsla och motivation, genom exempel ur Ruhis forskning samt försöker koka ner dessa till tips om hur man skapar meningsfullhet i undervisningen till den enskilda läraren. 

 

Lästips:

Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning av Tyson Ruhi

Lusten att förstå : om lärande på människans villkor av Gärdenfors Peter

Embryology: Experienced Through Modeling in Clay : a Path of Exercises in 7 Stages av Breme Christian

 

Inspiration:

Andy Goldsworthy, sculptor, photographer, environmentalist

Studio Thinking from the Start av Jillian Hogan, Lois Hetland, Diane B Jacquith, Ellen Winner

Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt av Oliver Sacks

En antropolog på mars av Oliver Sacks 

 

 

Lexikon till avsnittet

grit - en egenskap som har stor betydelse för att lyckas med en uppgift. Grit kan översättas med driv eller jävlar anamma och är en speciell blandning av passion och uthållighet.

Receptet på en god stödfunktion från elevhälsan

Receptet på en god stödfunktion från elevhälsan

September 14, 2020

WoZXWP-p_400x400.jpg

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och rektor, författare Johan Hallberg (expert)

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde i Köpings kommun. Han har sedan år 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkultur och värdegrund. Han är och har varit aktiv i flera skolors och huvudmäns utvecklingsprojekt i frågor kring elevhälsans ledning, utformning och struktur, bland annat på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I detta avsnitt pratar vi om "Kolsvamodellen" 15 år senare. Vilka lärdomar har Johan gjort längst vägen och vilka nya rön har han tagit fast på och implementerat? 

Lästips:

Evidensbaserad elevhälsa av Josef Milerad och Carl Lindgren

Tidskriften elevhälsa

Elevhälsan.se

 

 

Parallellen mellan elevers lärande och brödbakning

Parallellen mellan elevers lärande och brödbakning

April 8, 2020

 Trecirkelmodell_PASS-analys

Medverkande: leg. psykolog Albin Josefsson (intervjuare) och forskare på elevhälsa, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi och författare Petri Partanen (expert)

Petri Partanen har under sina 25 år inom skolan och förskola hunnit med att forska på, skriva böcker om och utveckla översikter över hur elevers förmågor påverkar lärandet, vilket utgör förutsättningarna för hur vi bör tänka i skolundervisningen.  

I detta avsnitt tar vi avstamp i vilka dessa förmågor är och hur vi kan få fatt i dem för att undanröja hinder respektive främja dem i undervisningen. Vi pratar också om PASS-modellen och varför just denna är så bra för att analysera elevers behov av stöd.

Lästips:

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan av Petri Partanen

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Petri Partanens blogg

Podbean App

Play this podcast on Podbean App